OK
کیمیا لوتوس شیمي

میزان خوردگی

سرعت خوردگی کربن استیل

خوردگی و رسوب گذاري فاکتور هاي مهمی براي اندازه گیري کیفیت شیمیايی آب می باشد. با داشتن کاهش وزن فلز ،می توان متوسط سرعت خوردگی (mpy=mills per year) را محاسبه کرد.

01

مقدار وزن اولیه

02

مقدار وزن ثانویه

03

تعداد روز

سرعت خوردگی مس

خوردگی و رسوب گذاري فاکتور هاي مهمی براي اندازه گیري کیفیت شیمیايی آب می باشد. با داشتن کاهش وزن فلز ،می توان متوسط سرعت خوردگی (mpy=mills per year) را محاسبه کرد.

01

مقدار وزن اولیه

02

مقدار وزن ثانویه

03

تعداد روز